Impresszum, Ászf, Adatvédelem

 

Impresszum

Jelen szabályzat hatálya a www.egeszsegesizuletek.hu címen elérhető webáruházra  és a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

 1. AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI
  Az üzemeltető neve: ATRIMA GROUP Kft

Az üzemeltető székhelye: 1136 Budapest, Tátra u. 5/a
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-09-284152
Az üzemeltető adószáma: 25594069-1-41
Az üzemeltető EU adószáma: HU25594069

 1. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE
  Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 – 17:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig
  Telefon: +36 70 5915621
  e-mail: info@atrima.hu
 2. AZ ÜZEMELTETŐ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA
  A weboldalak tárhelyszolgáltatója a Silicium Network Informatikai Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.,
  telefon: +36 70 944 7008, e-mail: info@webpark.hu

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Az egeszsegesizuletek.hu oldalra való regisztrációval és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www. egeszsegesizuletek.hu oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Szerződés nyelve: magyar

4.Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatály, az ÁSZF módosítása.

Az oldal minden eleme az ATRIMA GROUP Kft. tulajdonát és szellemi termékét képezi. Az oldalon található írásbeli, videó, képi- és hanganyagok, valamint design elemek semmilyen formában nem reprodukálhatók (újbóli előállítás, másolás, továbbadás) a jogokkal rendelkező előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Minden jog fenntartva.

5.Megvásárolható szolgáltatások köre és

Rendelés menete

Vásárolni cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggelrendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

Az ATRIMA GROUP Kft-t a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a felhasználó köteles viselni. A vásárlást követően az ATRIMA GROUP Kft felveszi a kapcsolatot a felhasználóval e-mailben vagy telefonon, és amennyiben a felhasználó megerősíti vásárlási szándékát, a felek között a szerződés létrejön. Amennyiben az ATRIMA GROUP Kft a fogyasztót nem keresi meg a vásárlási szándékmegerősítése végett, a szerződés nem jön létre.

Az ATRIMA GROUP Kft által értékesített termékek felhasználó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

Az ATRIMA GROUP Kft teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut  eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítésseljáró díjat az ATRIMA GROUP Kft.  részére megfizette.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat az ATRIMA GROUP Kft rendszere archiválja.

A szerződés nyelve magyar.

 1. A megvásárolt áru ellenértéke

Az ATRIMA GROUP Kft a megvásárolható termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás a terméknél nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez esetleg kapcsolódó egyéb termékek vételárát.

A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelynek mértékét az ATRIMA GROUP Kft minden esetben külön feltünteti. A megvásárolt termék ellenértékét a felhasználó átvételt követően (utánvéttel,) fizeti meg az áru kiszállítását végző személynek.illetve az átvételt megelőzően bankártyás fizetéssel vagy banki utalással fizeti meg .

Az ATRIMA GROUP Kft számlát a fizetést követően, e-mailben küld a felhasználó részére.

 1. Szállítás

Az ATRIMA GROUP Kft a terméket minden esetben futárszolgálat útján juttatja el a felhasználónak, a felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat tevékenységére az adott futárszolgálat szerződési feltételei vonatkoznak, az ATRIMA GROUP Kft a futárszolgálat tevékenységéért felelősséget nem vállal.

Az ATRIMA GROUP Kft a termékek kiszállítását két munkanap-os határidővel vállalja. A határidő a szerződés létrejöttével (vásárlási szándék megerősítésével) kezdődik. Az ATRIMA GROUP Kft nem tehető felelőssé azért, ha a termék kiszállítása azért nem lehetséges, mert a futárszolgálat a felhasználót a megadott címen nem találja.

 1. Szállítási, számlázási cím

Az ATRIMA GROUP Kft a terméket a felhasználó által megadott címre küldi. Amennyiben a felhasználó eltérő címre kéri a kiszállítást, ezt a vásárlás „megjegyzés” rovatában, valamint a vásárlásmegerősítésekor jelezheti. A szállítási cím akkor módosul, ha az ATRIMA GROUP Kft a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

Az ATRIMA GROUP Kft a számlát a felhasználó által megadott névre és címre állítja ki. Amennyiben a felhasználó eltérő névre és címre kéri a számlát, ezt a vásárlás „megjegyzés” rovatában, valamint a vásárlás megerősítésekor jelezheti. A számlázási cím akkor módosul, ha az ATRIMA GROUP Kft a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

 1. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

Az ATRIMA GROUP Kft mindent megtesz azért, hogy a termék rendelkezésre álljon. Ugyel  arra, hogy a vásárlás folyamatos legyen, mivel a raktárkészlet nincs elektronikus módon nyilvántartva, előfordulhat, hogy a termék a vásárláskor nem áll rendelkezésre. Amennyiben az ATRIMA GROUP Kft a szállítást a fenti 7. pontban meghatározott határidőben nem tudja vállalni, erről a felhasználót tájékoztatja. A felhasználó ebben az esetben elállhat a vásárlástól.

Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, az ATRIMA GROUP Kft  a szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül a szerződéstől elállhat és ha az áru már kifizetésre kerult az átutalt összeget az ATRIMA GROUP Kft maradéktalanul a megrendelő címére ill. Bankszámlájára 24 órán belül visszatéríti.

 1. A fogyasztó elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belülindokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát termék átvételétől, az utoljára átvett termék átvételétől számított tizennégy napon belülgyakorolhatja.

A fogyasztó a hivatkozott kormányrendelet alapján nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Mivel a CH-Alpha termék a felbontást követően nem használható fel más által, a felbontott termék esetében az elállási jog nem gyakorolható!

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Az ATRIMA GROUP Kft köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az ATRIMA GROUP Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén az ATRIMA GROUP Kft  a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az ATRIMA GROUP Kft a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az ATRIMA GROUP Kft nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ATRIMA GROUP Kft mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az ATRIMA GROUP Kft-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az ATRIMA GROUP Kft-k vagy az ATRIMA GROUP Kft által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az ATRIMA GROUP Kft vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A terméket bontatlan csomagolással kell visszaküldeni (visszaadni) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az ATRIMA GROUP Kft vállalta e költség viselését.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

- Az elállási jog esetén a fogyasztó visszakapja a termék kiszállításával kapcsolatos költséget is (a visszaküldés költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli),

 1. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés, békéltető testület

Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételekből, a Webáruházban történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az ATRIMA GROUP Kft el szemben, az 1.és 2. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a ATRIMA GROUP Kft  székhelyére címzett postai levélben, az1.és 2. pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben közölheti. Az ATRIMA GROUP Kft a panaszokat minden esetben írásban válaszolja meg,postai vagy elektronikus levélben.

A fogyasztó jogosult arra, hogy a Pest Megyei Békéltető Testülethez forduljon (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; www.panaszrendezes.hu).

 1. Felhasználó felelőssége

A felhasználó nem jogosult a megvásárolt terméket továbbértékesíteni. A termék összetevőit  nem jogosult  megbontani,  közzétenni, a terméket reprodukálni, vagy másnak ebben segítséget nyújtani.

 


Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: ATRIMA GROUP Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1136 Budapest, Tátra u.5/a al.2                                                  Az adatkezelő e-mail címe: info@atrima.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 591 5621

Honlap: http://www.egeszsegesizuletek.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 

 

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: ATRIMA GROUP Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 70 591 5621,                                              E-mail cím: info@atrima.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Webshop Partner Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-20 22 135 66

Az adatfeldolgozó e-mail címe: logisztika@webshopiroda.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: SalesAutopilot kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:+36 1 490 0172

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@salesautopilit.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: K-BOSS Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:  1031 Budapest, Záhony utca 7/C

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 30 35 44 789

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  info@szamlazz.hu

Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: BERGER Könyvelőiroda Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1136 Budapest, Tátra u. 5/a

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 30 515 1005

Az adatfeldolgozó e-mail címe:  eva.tokar@bergerkonyvelo.hu

Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.